Diversity of Voices, 2012-2013

Fantasia con ligularia, 2012
oil on canvas, 130 x 150 cm