Diversity of Voices, 2012-2013

Spirituoso con siluro, 2012
oil on canvas, 170 x 190 cm